Archív štítkov: Zmenka na úhradu

Pôžička na zmenku a bez registra patrí k najrýchlejším pôžičkám vôbec. Je to jednoduché a rýchle. Čo sa týka pôžičky na zmenku aj tá je veľmi jednoduchá, ak sa však tomu pridá ešte nenahliadanie do registra, dostaneme jednu z najľahších foriem úverovania.

V prípade pôžičky na zmenku sa vlastne jedná o peniaze vo forme zmenky. V podstate to znamená to, že si požičiate od veriteľa peniaze, za ktoré mu vystavíte zmenku. Zmenka obsahuje isté náležitosti akými sú meno veriteľa, meno dlžníka, čas a dátum vystavenia zmenky, celková suma na vrátenie (požičaná suma navýšená o príslušný úrok) a dátum splatnosti.

Pred vystavením zmenky je dobré si overiť, či obsahuje všetky náležitosti. Ak jej nejaký z údajov chýba zmenka sa stáva neplatnou.

Kedže sa jedná o obchodovateľný cenný papier, majiteľom zmenky môže byť vlastne hocikto. Veriteľ teda zmenku môže predať tretej osobe, ktorá sa vlastne stane držiteľom zmenky, preto peniaze musíte splatiť jej.

Ako už bolo spomenutá výhoda zmenky bez registra je v jej jednoduchosti a rýchlosti. Kedže poskytovateľ pôžičky (veriteľ) nenahliada do záznamov z registra dlžníkov, skráti sa “papierovanie” a pôžičku máte vybavenú takmer ihneď. Popri všetkých týchto výhodách je treba spomenúť aj jednu nevýhodu, a tou je vymáhateľnosť peňazí. Kedže zákon o zmenkách je jasne a prehľadne spísaný, vymáhateľnosť peňazí je rýchla a jednoduchá. Preto treba byť opatrný a dávať si pozor na dátum splatnosti zmenky, aby ste sa neocitli pred súdom alebo, aby Vás nenavštívil exekútor.

Vložil Pôžičky na zmenku | Štítek , , , | Zanechať komentár

Zmenka vzor

Zmenka je druh úverového cenného papiera, ktorý musí obsahovať zákonom presne stanovené údaje. Pri vynechaní niektorého z údajov sa zmenka stáva neplatnou.

Zmenka by mala vyzerať nasledovne. Úplne navrchu musí byť nadpis zmenka, aby bolo jasné o čo sa jedná. Pod nadpisom sa uvádza miesto a dátum vystavenia zmenky. Napríklad “V Bratislave, dňa 28.7.2011″. Pod dátumom a miestom vystavenia musí byť uvedené o akú zmenku sa jedná. Môže sa jednať o vlastnú alebo cudziu zmenku. Zmenka vlastná predstavuje záväzok dlžníka zaplatiť danú sumu, preto obsahuje slovo “zaplatím”. Cudzia zmenka zas prikazuje inej osobe, aby svoj dlh uhradila, takže obsahuje slovo “zaplaťte”.

Ďalej nasleduje samotný text, v ktorom je treba znovu spomenúť slovo zmenka. V prípade vlastnej zmienky uviesť meno, komu budú peniaze zaplatené s prípadnou adresou danej osoby (tá však nie je povinná). Ďalej je treba uviesť sumu, ktorá má byť na základe predchádzajúcej dohody medzi vystaviteľom a druhou stranou, splatená.

Za tým nasleduje splatnosť zmenky a to na základe toho, o akú zmenku sa jedná. Zmenky môžu by splatné po predložení, splatné po uplynutí stanovenej doby od predloženia, s pevným termínom splatnosti a zmenky splatné za stanovenú dobu od vystavenia. V prípade napríklad zmenky s pevným termínom splatnosti, bude na zmenke uvedený dátum (Zmenka je splatná: 30.8.2011). Na konci zmenky sa uvádza meno vystaviteľa, poprípade jeho adresa, či údaje o jeho firme. Meno vystaviteľa musí byť samozrejme doplnené jeho podpisom.

Vzor zmenky môžete nájsť na interne na stránke:  http://www.vzory-zmluv-zadarmo.sk/obchodne-zmluvy/r-zne/zmenka/

Vložil Zmenky | Štítek , , , | Zanechať komentár

Zmenka je úverový cenný papier, ktorý obsahuje presne stanovené údaje podľa zákona o zmenkách. Zo zmenky vyplýva záväzok pre dlžníka, na základe ktorého majiteľ môže v určenú dobu požadovať čiastku, ktorá je na zmenke uvedená. V zákone však nie je uvedená konkrétna forma, takže ak zmenka splňuje všetky právne náležitosti môže byť teoreticky spísaná na ľubovolnom kuse papiera.

Zmenka môže slúžiť k viacerým úkonom. Môže to byť ako prostriedok platenia alebo ručenia, ďalej môže byť zmenka využitá ako prostriedok slúžiaci k získaniu hotovosti pred dobou splatnosti alebo môže slúžiť ako prostriedok k získaniu úveru. V zásade sa funkcia zmenky dá rozdeliť do dvoch základných kategorií. Prvou je platobná funkcia zmenky. V praxi to znamená, že zmenka (kedže je obchodovateľným cenným papierom) môže byť pred svojou dobou splatnosti predaná a tým vlastne nahradzuje peniaze v hotovosti. Druhou funkciou zmenky je zaisťovacia funkcia. Inými slovami zmenka môže slúžiť ako zaistenie peňažného záväzku, teda je možnosť ju uplatniť aj potom, keď povinnosť na základe pôvodného záväzku nebola splnená.

Medzi výhody zmenky patrí, že jej vystavenie je rýchle a relatívne jednoduché. Navyše ak potrebujete peniaze, nemusíte doložiť žiadne doklady či výpisy. Zmenka má však aj nevýhody, hlavnou je bezpochyby jej vymáhateľnosť. Zmenka je totiž chránená zákonom a v prípade rozhodnutia súdu majú rozhodnutia o zmenkách prednosť pred všetkými ostatnými zákonmi.

Na koniec je treba podotknúť, že aj keď vďaka pôžičke na zmenku môžete prísť prakticky ihneď k peniazom, treba byť pri jej splácaní dôsledný, inak sa Vám môže stať, že sa exekúcii nevyhnete.

Vložil Zmenky | Štítek , , , | Zanechať komentár